[Persbericht]

Waterschap Rijn en IJssel, Nijhuis Industries en Van Remmen UV Technology hebben samen een belangrijke stap voorwaarts gezet in het ontwikkelen van een methode om medicijnenresten uit afvalwater te halen. Hiervoor verleende Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk medewerking voor een proef op locatie, die 2 jaar geleden is gestart.

Het betreft een slimme toepassing van ozon- en UV-technologie die ervoor zorgt dat ten minste 80% van de medicijnresten ´bij de bron´ wordt verwijderd. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU, provincie Gelderland, provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Betere kwaliteit oppervlaktewater

De vier partijen willen met dit onderzoek een steentje bijdragen aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater en alvast voorsorteren op een mogelijk verbeterd wettelijk kader in 2027 (Kaderrichtlijn Water, KRW). Hierin zal moeten worden voldaan aan een betere waterkwaliteit dan het huidige wettelijke kader.

Het proces van herziening van de prioritaire stoffenlijst op de KRW lijst, waar mogelijk ook medicijnresten op komen, is gaande. O.a. medicijnresten zijn namelijk een steeds groter probleem aan het worden in het oppervlaktewater. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt.

Antibiotica en contrastvloeistoffen

Binnen de pilot is uitgebreid onderzocht of de zuiveringstechniek bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan. Dat blijkt te kunnen! Uit het onderzoek blijkt dat de geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling (UV-O3) daadwerkelijk heeft gezorgd voor de afbraak van diverse medicijnresten en röntgencontrastvloeistoffen. Met een gemiddelde afbraak van meer dan 80% werd de vooraf gestelde doelstelling behaald.

Waterschap Rijn en IJssel, Nijhuis Industries en Van Remmen UV Technology hebben een methode ontwikkeld om medicijnenresten uit afvalwater te halen. Foto: WRIJ
Waterschap Rijn en IJssel, Nijhuis Industries en Van Remmen UV Technology hebben een succesvolle methode ontwikkeld om medicijnenresten uit afvalwater te halen. Foto: WRIJ

Voor de totale som van geneesmiddelen was de verwijderingsefficiëntie 87%. Specifieke medicijnresten zoals antibiotica en röntgencontrastvloeistoffen lieten respectievelijk een afbraakpercentage zien van 90% en 88%. Omdat deze techniek kan worden ingezet als ‘voorzuivering’ voor medicijnresten, kan het behandelde afvalwater gewoon naar de rioolwaterzuivering worden afgevoerd voor de verwijdering van de laatste medicijnresten. Daarnaast desinfecteert de zuivering ook virussen en bacteriën.

Makkelijk toe te passen

De nieuwe zuiveringsmethode is makkelijk, flexibel en modulair toe te passen bij ziekenhuizen en op rioolwaterzuiveringen. In Winterswijk wordt er bijvoorbeeld een uitbreiding gebouwd op de rioolwaterzuivering. Daarmee worden medicijnresten verwijderd, maar ook een waterkwaliteit geleverd die een mogelijkheid biedt om een bijdrage te leveren aan droogteproblematiek in de regio.

Een specifieke situatie bepaalt of en hoe de nieuwe techniek wordt toegepast. Dat heeft onder meer te maken met de beschikbare installatieruimte in het ziekenhuis of rioolwaterzuivering, de hoeveelheid en type medicijnresten in het afvalwater, de waterdistributie en -afvoer in de regio, bestaande technieken op de rioolwaterzuivering en gewenste verwijderingspercentage van medicijnresten.

Samen stappen zetten

De pilot is opgezet omdat we in Nederland steeds meer medicijnen gebruiken. Een groeiende wereldbevolking en vergrijzing zorgen voor meer gebruik van medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht.

Naar verwachting zal de concentratie van medicijnresten in het watermilieu toenemen. Ze vormen daar een bedreiging voor de ecologische waterkwaliteit en de drinkwaterbereiding. Droogte, zoals tijdens afgelopen zomers, maakt het watermilieu ook kwetsbaarder. Daarvoor moeten in de gehele medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet.

Samenwerking

Met de landelijke ketenaanpak ‘medicijnresten uit water’ werken de Rijksoverheid, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, gemeenten, de farmaceutische industrie en partijen uit de zorgsector samen aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Deze pilot maakt daar onderdeel vanuit.