[Neede]
Jessie Lansink (5) uit Neede heeft de zeldzame genafwijking HUWE1. Ze is één van de kinderen met een beperking waarvoor de nieuwe samenwerking tussen Zozijn en SBO Diekmaat in Neede een uitkomst is.

Tekst: Rob Weeber

Moeder Sandra Buunk is er maar wat blij mee. Niet alleen kan ze haar dochter Jessie nu in eigen dorp wegbrengen, ze weet nu ook dat zij in Neede de toegepaste zorg krijgt die ze nodig heeft. Dit dankzij een samenwerking tussen Zozijn Kindercentrum De Timp in Lievelde – waar Jessie voorheen naartoe ging – en SBO Diekmaat. Het geeft rust en vertrouwen.

SBO staat voor speciaal basisonderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Zij hebben een afwijkende onderwijsbehoefte, waardoor de begeleiding in het reguliere basisonderwijs niet toereikend is. Zozijn Kind & Jeugdhulp biedt in de voorbereidende groep Pino die extra hulp en ondersteuning.

Abrupte omslag

Jessie is één van de kinderen in de groep Pino. “Toen Jessie twee jaar was, bracht ik haar naar de reguliere kinderopvang”, vertelt haar moeder. “Ik had geen enkele referentie thuis en wist niet dat ze extra zorg nodig zou hebben. Af en toe kreeg ik een signaal dat ze niet goed kon meekomen, maar ik zag dat niet als een ontwikkelingsprobleem. Kinderen ontwikkelen zich in fases en niet ieder kind is hetzelfde.” Signalen als onzelfstandigheid bij het aankleden en bovenmatige belangstelling voor spiegels veroorzaakten geen ongerustheid bij Sandra. Haar wereld spatte echter uiteen toen het kinderdagverblijf meedeelde dat ze Jessie niet meer die zorg konden bieden die ze nodig had. Dat was een abrupte omslag en daar was ze niet op voorbereid. “In mijn ogen leek het goed te gaan. Ik had ineens het gevoel dat er twee partijen waren die elkaar niet begrepen. Vanaf dat moment ben ik zelf op zoek gegaan naar een goed alternatief.”

Zorg dichtbij
Janine Overkamp, leerkracht en zorgcoördinator van SBO Diekmaat en Susan Hummelink, coördinerend pedagogisch ondersteuner bij groep Pino, beamen haar verhaal. Zorg dichtbij werkt volgens hen ook drempelverlagend. Ze doelen hiermee op het lastige traject dat ouders van kinderen met een ontwikkelingsprobleem doormaken. Het heeft onder meer met het stukje stigmatisering te maken dat hierbij nog steeds een rol speelt. De maatschappij legt druk op scholing, en het lijkt vaak alsof alleen het hoogst haalbare goed genoeg is. Dit kan de acceptatie van ouders omtrent hun eigen situatie in de weg zitten. Doordat groep Pino in eigen dorp is gevestigd, brengt Sandra Jessie nu zelf naar school en heeft daardoor regelmatig contact met de begeleiding. Dit bevordert de acceptatie van en de omgang met de eigen situatie.

Meekijken met de juf
Het verschil tussen regulier en speciaal basisonderwijs zit in de opzet van het onderwijs, zoals de groepsgrootte, structuur, expertise leerkrachten in specifieke vakken, groepslogopedie en ergotherapie. De school stelt per kind vast welke ondersteuning en begeleiding passend is. Janine geeft les aan de groep 0-1 en begeleidt de groepen 0-1, 2 en 3. “Er wordt sinds drie jaar samengewerkt tussen IJssel|Berkel (samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs), de S(B)O scholen en de Pino groep en dat is een succesvolle samenwerking gebleken.”

‘Zorg dichtbij werkt drempelverlagend’


Pino is een gespecialiseerde dagbehandeling en geen schoolklas. De begeleiding van Pino kijkt mee bij de kleuters en de juf van de Diekmaat kijkt mee naar de kinderen uit groep Pino. “Samen kijken we welke vorm van onderwijs passend is voor het kind. Is dit een reguliere basisschool, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs? Het is dus niet gezegd dat de kinderen automatisch naar SBO Diekmaat doorstromen. Dit kunnen ook andere SO-scholen zijn, zoals De Leeuwerik en Klein Borculo. De bevindingen worden ook regelmatig met de ouders besproken. Op dit moment bestaat groep Pino uit negen kinderen van 3 en 4 jaar die drie begeleiders tot hun beschikking hebben. Wanneer kinderen extra ondersteuning nodig hebben, denk aan fysiotherapie, logopedie of ergotherapie, dan bieden wij dit binnen de reguliere uren van de dagbehandeling aan. Om 14.50 uur gaat het kind naar huis en hoeft niet meer naar therapie.”

Intensief contact

Susan ondersteunt vanuit Zozijn groep Pino op SBO Diekmaat. Ook zij ziet de meerwaarde van de samenwerking. “Door een intensief contact met de ouders ontstaan geen onverwachte, vervelende momenten. Het is sowieso lastig voor ouders om in een heel vroeg stadium te herkennen wat de ontwikkelingsproblemen van hun kind zijn.” Met dat vraagstuk begeleidt zij de ouders. Vanaf het moment dat het kind naar groep Pino komt, observeren ze samen de ontwikkeling. Als eerste kijken ze naar de algemene ontwikkeling. Hoe ontwikkelt het kind zich motorisch en sociaal-emotioneel? “Pas als we daarvan een goed beeld hebben, richten we ons op specifieke zaken als zelfredzaamheid, zindelijkheid, taalgebruik et cetera. Uiteindelijk ontstaat er een objectiever beeld en kunnen we de ouders beter informeren en begeleiden in de mogelijkheden voor hun kind. Daarom is het dus belangrijk dat vroegtijdig samen gekeken wordt naar de ontwikkelingskansen voor het kind.”