Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer bundelen de krachten in een aanpak tegen verdroging in de Meene – onderdeel van natuurgebied Boswachterij Ruurlo ten westen van Kasteel Ruurlo – door het structureel verhogen van de (voorjaars)grondwaterstand. Vandaag, woensdag 7 april 2021, hebben beiden partijen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking moet leiden tot het ontwikkelen van een klimaatbestendig watersysteem en natuurherstel in het gebied. Het traject dat wordt aangepakt is 1,2 kilometer lang. De werkzaamheden en afronding staan gepland in 2022.

De Baakse Beek onttrekt nu door zijn grote diepte – van bijna twee meter onder maaiveld – water uit het gebied de Meene. Hierdoor zakt het grondwaterpeil. Door de beek ongeveer de helft minder diep te maken, vermindert de zogeheten drainerende werking op het grondwaterpeil . Dit voorkomt dat (grond)water uit het gebied wegstroomt. Zo houden we in het gebied water vast in de grond en helpt dit verdroging tegengaan.

De beek wordt ondieper, maar blijft bij hoogwater of extreem nat weer wel goed in staat overtollig water af te voeren. Watersysteemherstel is heel hard nodig. Zonder effectieve maatregelen zou de verdrogingsschade aan natuur, bossen en laanbeplanting alsook aan de landbouw de komende jaren en decennia, mede als gevolg van de klimaatverandering, verder toenemen.

Bij de ingreep wordt zorgvuldig omgegaan met behoud van bestaande ecologische waarden (bijzondere soorten), cultuurhistorische waarden (Rijksmonument) en de belangen van de landbouw. Daarnaast zal worden gekeken naar kansen voor versterking van cultuurhistorie en belevingswaarde, zoals de wandelroutes langs de Baakse Beek en Kasteel Ruurlo.

Onderdeel Landgoederenzone Baakse Beek

De Meene is een deelgebied binnen het project Landgoederenzone Baakse Beek, het enige deelgebied in de gemeente Berkelland. In 2019 hebben de gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel een Ontwikkelvisie opgesteld voor een toekomstbestendig gebied met een klimaatrobuust watersysteem, herstelde en nieuwe natuur, cultuurhistorie en duurzame landbouw. Voor Staatsbosbeheer draagt deze ontwikkelvisie bij aan een effectieve oplossing voor het tegengaan van verdroging.